Komunikaty

Klauzula informacyjna ogólna dla klientów Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach

Klauzula informacyjna ogólna dla klientów

Środowiskowego Domu Samopomocy

we Wronkach

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach danych osobowych klientów jest

  Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

  we Wronkach

  Adres: Wronki 36, 19-411 Świętajno

  tel. 87 520 14 92 e-mail: sdswronki@swietajno.pl

 2. Od dnia 25 maja 2018 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy we Wronkach Inspektorem Ochrony Danych Osobowych , z którym można skontaktować się pod numerem telefonu  87 520 70 25 lub pod adresem e-mail: iodsds@swietajno.pl  
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach zadań określonych m.in. w:
  • ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.),
  • ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 546
   z późn.zm.),
  • ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.),
  • ustawie o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591
   z późn. zm.)
  • rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1586 z późn. zm),
  • uchwale Nr XIV/77/12 Rady Gminy Świętajno z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Środowiskowego Domu Samopomocy
   we Wronkach,
  • uchwale Nr XIV/78/12 Rady Gminy Świętajno z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy we Wronkach.
 4. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione
  na podstawie przepisów prawa. 
 5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych,
   do których zachowania zobowiązany jest  Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody;
    w pozostałych przypadkach, w których Środowiskowy Dom Samopomocy
   we Wronkach przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO,
   z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Środowiskowy Dom Samopomocy
   we Wronkach posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo
  • do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu
   na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
 7. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2018 11:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Cieślukowska
Ilość wyświetleń: 767
07 czerwca 2018 12:44 (Maria Wanda Dzienisiewicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 czerwca 2018 12:41 (Maria Wanda Dzienisiewicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 maja 2018 11:59 (Danuta Cieślukowska) - Dodanie zdjęcia [rodo.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)